ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ  „АМБЪР КИДС“ ЕООД

  Дружеството  „АМБЪР КИДС“ ЕООД осъществява търговската си дейност под наименованието „Амберлино“ и посредством интернет платформа - https://amberlino.com/, поради което в качеството си на администратор, имаме задължение да Ви информираме, относно извършваното от нас обработване на лични данни.

  Моля, прочетете внимателно настоящите Политики, за да бъдете информирани за това как обработваме отнасящата се до Вас лична информация, при предоставянето на стоки и услуги, при използването на нашата интернет платформа, както и при водене на кореспонденция на имейл адрес.

КОИ СМЕ НИЕ:

   Дружеството  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, е администратор на лични данни по смисъла на член 26 параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, което определя целите и средствата на обработването на лични данни, и има място на установяване в Република България.

   Администраторът осъществява и популяризира търговската си дейност, под наименование „Амберлино“, и посредством използването и разработването на интернет платформата - https://amberlino.com/.

  Администраторът е капиталово дружество, което реализира персоналните си търговски цели, посредством изградена база, ресурси, администрация, и адрес на управление, находящи се в гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4, таван 9.

    Администраторът осъществява идентична търговска дейност, а именно: продажбата на натурална дамска, мъжка и детска бижутерия от кехлибар. 

    Информация за физически лица се набира и обработва от Администратора , посредством техни обработващи лични данни служители, на адреса на управление на дружеството. Администраторът набира и обработва лични данни и посредством общата интернет  платформа: https://amberlino.com/

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

   За контакт със Администратора:

   „АМБЪР КИДС“ ЕООД, ЕИК: 204563037,  със седалище и адрес на управление, и място на упражняване на дейност: гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4, тел. 0878672466, ел. поща: [email protected], интернет страница: amberlino.com.

 

 ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

  В изпълнение на своята търговска дейност, Администраторът , обработва лични данни на физически лица, с цел:

 • упражняване на права и/ или задължения по договаряне, сключване и изпълнение на трудови правоотношения;
 • упражняване на права и/ или задължения по договаряне, сключване и изпълнение на облигационни правоотношения;
 • счетоводно отчитане;

    Администраторът обработва лични данни за целите на легитимните си интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

   В тази връзка, Администраторът обработва лични данни за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Администраторът обработва лични данни на субектите на законово основание, в изпълнение на нормативно установени задължения, които се прилагат спрямо администраторите с разпоредбите на КТ, ЗЗП, ДОПК, КСО, ЗСч и други.

Администраторът  обработва лични данни на основание свободно, доброволно и информирано, предоставено съгласие на субектите на лични данни за постигане на конкретни и законосъобразни цели, между които реклама, директен маркетинг и други. 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

  Администраторът обработва минимално необходим обем от информация в зависимост от целта на обработване и изискванията на закона:

 • по отношение на работниците и служителите /кандидати, настоящи и бивши/, Администраторът обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон за връзка, трудова и професионална информация, здравна информация/при необходимост/, на основание КТ, КСО, ДОПК. Данните се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
 • по отношение на контрагентите си физически лица, както и в качеството на представляващи юридически лица, Администраторът обработва, следните категории лични данни: три имена, ЕГН/при необходимост/, търговски адрес, адрес за доставка, телефон, имейл адрес, на основание ЗЗД, ТЗ, ДОПК, ЗСч и други. Данните се съхранява в определените от данъчното и счетоводното законодателство срокове.

    Администраторът, обработва личните данни на субектите, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Категориите лични данни обработвани от администратора са ограничени до минимално необходимият обем за постигане на целите, за които се обработват, поддържат се в актуален вид, и се съхраняват за период, не по – дълъг от необходимото и предвиденото по закон.

  НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ:

   Обработваните от Администратора лични данни не се предоставят на трети лица, с изключение на предвидените в закона и/или договора случаи, и/или при наличие на изрично съгласие на субекта на лични данни. 

    При осъществяване на търговската си дейност за целите на изпълнението на договорите за продажба от разстояние предоставяме минимално необходима информация на куриерски компании. Данните, които предоставяне с цел извършване на доставка на заявена стока са: Имена, адрес за доставка и телефон за контакт.

   

ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА: https://amberlino.com/ И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.

    Молим преди да предприемете действия за контакт с нас в електронна среда, да се запознаете с настоящите Политики. 

  Администраторът събира информация, когато Потребител посети и/или се регистрира на общата интернет платформа - https://amberlino.com/.

  Използвайки интернет платформата https://amberlino.com/, нашият сървър съхранява данни за отворените от Вас, като посетител страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел - сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице. Не се извършва профилиране.

   Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило https://amberlino.com/ в уеб браузъра си.

  Информираме Ви, че в случаите, когато посетите интернет платформата https://amberlino.com/ и изпратите заявка за поръчка, и/или се регистрирате, и/или изпратите имейл до нас, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно предоставяте на   „АМБЪР КИДС“ ЕООД, отнасяща се до Вас информация, и се съгласявате информацията да бъде обработвана за обратна връзка с Вас, и за целите на избраната услуга.

   Не разрешаваме проследяване на поведението от трета страна.

    При направена заявка за поръчка чрез https://amberlino.com/, „АМБЪР КИДС“ ЕООД, събира и обработва лични данни за Вас в минимален обем /имена, имейл адрес, телефон/, единствено за осъществяване на легитимните интереси на Дружеството, с цел предоставяне на  качествена и конкурентна  услуга.

  Услугите предлагани от Дружеството на интернет платформата са предназначени само за пълнолетни лица.

   Ако оставите Вашите координати за обратна връзка на https://amberlino.com/, техните метаданни се запазват за срок от 5/пет/ години, след, което се изтриват автоматично. Възможно е Вашите координати за обратна връзка да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА -https://amberlino.com/ И/ИЛИ ПРИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИМЕЙЛ АДРЕС.

 • Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори - съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/. Срок на съхранение на информацията в „Бисквитките“ е не повече от 1/един/ месец.
 • Персонални: имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка - данни събирани след предварително запознаване и приемане от Вас на настоящите Политики. Информацията се използва от Администратора за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител, както и за уточняване на условията на поръчаната то Вас стока. Срокът на съхранение на информацията на нашия сървър е 5/пет/ години.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

  „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата https://amberlino.com/ съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваме „бисквитки“ във връзка с функционирането на интернет платформата и проследяване на рекламите.

   „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за регистриране на поръчки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  Използваме „бисквитките“ за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

   Интернет платформата https://amberlino.com/ използва:

 Следните бисквитки:

 

 • PHPSESSID - сесийна бисквитка, която позволява няколко запитвания към сървъра да бъдат съотнесени към една сесия. Съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
 • Session cookies, Comments cookies - сесийни бисквитки, които позволяват вписването на потребител в сайт на Тези биксвитки съдържат детайли за удостоверяване на идентичността и настройките за интерфейс на администриращата страна, и се деактивират на всеки 15 дни.
 • WooCommerce обслужващи бисквитки: woocommerce_cart_hash/ и woocommerce_items_in_cart - съдържат информация за количката. Посредством тях WooCommerce отчита промените на данни в количката. wp_woocommerce_session_ съдържа уникален код за всеки потребител, така че да знае къде да намери данните за количката на всеки клиент в базата данни. Съхраняват се 48 часа.

   Вие можете посредством настройка на Вашия браузер, винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашата интернет платформа.

 • „Лог“ файлове:

   Интернет платформата https://amberlino.com/, събира данни в „лог“ файлове (само за регистрирани потребители)Тази информация съдържа: вашето IP, кой браузер ползвате, данни кога сте посетили нашата интернет платформа, посетените страници.

  Информация за IP – адреси, с цел индивидуализация на потребителя, ще бъде предоставена единствено на оправомощени държавни органи в изпълнение на закона.  

  Посочената по – горе информация отнасяща се до Вас, се пази на сървър, разположен в сървърно помещение с контролиран режим на достъп.

 • Връзки към други интернет платформи и социални мрежи:

    Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, те ползват собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които „АМБЪР КИДС“ ЕООД няма контрол.

   Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата https://amberlino.com/ към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за Вашите правата и свободи, са въвели подходящи технически и организационни мерки, които системно подобрява и актуализира, за да гарантира и да осигури максимална защита на обработваните лични данни.

  Използваните от „АМБЪР КИДС“ ЕООД програмни продукти са съобразени с актуалните нормативни изисквания за защита на личните данни и осигуряват ефективен контрол и защита от неправомерен достъп. Осъществява се системно сканиране за зловреден софтуер Внедрена е система от организационни и административни мерки, за гарантиране на постоянна поверителност и устойчивост на услугите при обработване.

  Прилагат се съвременни методи и средства за защита при пренасяне на информацията, надеждна и защитена идентификация и автентификация на изпращача и на получателя на информацията, и осигуряване на конфиденциалност и интегритет на пренасяната информация.

  Всички извършени парични транзакции се обработват от доставчик и не се съхраняват или обработват на нашите сървъри. Платежната информация, която предоставяте, е шифрована чрез технологията Secure Socket Layer (SSL). 

   Цялата отнасящата се до Вас информация се намира зад защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой наши служители, които имат специални права за достъп.  Служителите обработващи лични данни в  „АМБЪР КИДС“ ЕООД са запознати с нормативната уредба в областта на защита на личните данни и правилата за неразгласяване на лични данни, и строго спазване на мерките за защита. Служителите обработващи лични данни поемат задължение за конфиденциалност и неразпространение на лични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

  Администраторът не предоставя данни на трети лица, с изключение на случаите, когато:

 • Вие лично сте предоставили изричното си съгласие за това;
 • Съществува изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и ние сме задължение да я предоставим по силата на закона;
 • Информация се предоставя на куриерска компания за изпълнение на поръчка, при сключен договор между Вас и Дружеството.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

     В качеството Ви на субекти на лични данни, имате право по всяко време на обработването да поискате от „АМБЪР КИДС“ ЕООД информация и достъп до обработваната по отношение на Вас информация.

      Имате право по всяко време на обработването да поискате коригиране, изтриване, ограничаване или изтриване на обработваните по отношение на Вас данни.

       Можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление до „АМБЪР КИДС“ ЕООД:

 • на адрес: гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4, таван 9, тел.: 0889692466, ел. поща: [email protected], интернет страница: amberlino.com.

    Заявлението за достъп до лични данни следва да депозирате лично или, чрез изрично упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа: данни, които Ви идентифицират, като субект на данните /три имена, качество, номер на поръчка, адрес/; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на достъпа до лични данни; подпис; дата и адрес за кореспонденция и връзка. Заявлението се завежда в регистър.

  Вашето заявление, ще бъде разгледано от оправомощен представител на  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, който ще се произнесе  в срок не по – късно от 30 /тридесет/ дни. Решението ще Ви бъде съобщено по подходящ начин, както и писмено.

   Имате право по всяко време на обработването да оттеглите предоставено от Вас съгласие за обработване на данни, при условие, че липсва друго основание за законосъобразно обработване. Необходимо е да ни информирате, за това на имейл адрес: [email protected].

    В случаите, когато лични данни са предоставени от субекта на Администратора, без основание и/или в противоречие с целите и принципите по обработване на данни, Администраторът ги връщат незабавно или ги изтриват, или унищожават в срок от един месец от узнаването.

    В случаите, когато данните не са получени от субекта на лични данни, за който се отнасят, Администраторът информира субекта за: данните идентифициращи Администратора и координати за връзка с тях; целите, срока и правното основание на обработването; за категориите предоставени данни и техния източник; за получателите, на които ще бъдат предоставени; както и за правото на субекта на достъп, коригиране, ограничаване или изтриване на неговите лични данни.

  В качеството си на субекти на лични данни, имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на отнасящата се до Вас информация, пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, както и пред компетентните съдебни органи.

ЗА ВРЪЗКА С „АМБЪР КИДС“ ЕООД:

  Ако имате въпроси относно настоящите Политики за поверителност и прозрачност, можете да се свържете с нас на адрес: гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-Юг“, ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 29, ет. 4, таван 9, тел.: 0889692466, ел. поща: [email protected], интернет страница: amberlino.com.

По смисъла на настоящите  Политики:

   „Субект на лични данни“ е физическото лице – служител, работник, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, за което се отнасят личните данни, и което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

  "Администратор на лични данни“  е  „АМБЪР КИДС“ ЕООД;

  „Лични данни“  са всяка информация, отнасяща се до физическо лице в качеството му на служител, работник, контрагент и/или физическо лице представляващо юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

Обработване на лични данни" е всяка операция или съвкупност от операции, които Дружеството извършвана по отношение на лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, възстановяване, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване, блокиране или унищожаване и др.;

"Обработващ лични данни" е физическо лице служител на  „АМБЪР КИДС“ ЕООД, което обработва лични данни от името и под ръководството на Дружеството в качеството на администратор на лични данни, или е налице сключен договор за услуги по обработване на лични данни;

 „Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което субекта на лични данни, за който се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

 СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ВИЕ ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

Запазваме правото си да променяме настоящите Политики за поверителност и прозрачност.

Формуляр за отказ онлайн
Заявление за достъп
Заявление за коригиране
Заявление за ограничаване
Възражение за обработване
Заявление за преносимост
Заявление за заличаване

                                                                

                                                                        „АМБЪР КИДС“ ЕООД

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram